Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

UWAGA!
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, iż Trybunał Konstytucyjny,
w wyroku z dnia 15 października 2013 roku, opublikowanym w dniu 3 grudnia 2013 roku – Dz. U. z 2013 r., poz. 1426, orzekł między innymi, iż art. 79c ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203,
poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897
i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513), w brzmieniu obowiązującym
od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przez to, że przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym podmioty, którym przez Marszałka Województwa Łódzkiego wymierzona została kara pieniężna w wysokości 10 000 zł, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2014 roku, składać wnioski o wznowienie postępowania
w przedmiotowej sprawie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych:

1. Magdalena Wirowska - główny specjalista
tel.: 42 663 35 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Katarzyna Podolak - inspektor
tel.: 42 663 35 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Paulina Paduch - podinspektor
tel.: 42 663 35 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Anna Świątkiewicz - podinspektor
tel.: 42 663 35 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Ewa Królikowska - inspektor
tel.: 42 291 97 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">ewa.króTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA!
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO INFORMUJE:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU
I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

ZA 2013 ROK
TERMIN SKŁADANIA:
do 15 marca 2014 roku !


Na mocy art. 200, w związku z art. 237 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21), ten kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości 500 zł.

Dodatkowe informacje pokój 501, 502 i 506
Tel: 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53; 42 663 34 97; 42 291 97 94; 42 663 35 46.

 
 1. Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).
Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

2. Obowiązki posiadacza odpadów:
Zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 185,
poz. 1243 ze zm.), w związku z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku
poz. 21) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie
z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i listą odpadów niebezpiecznych.
Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
- wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz. 1735).
Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów:
- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
- karty przekazania odpadu,
których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 z 2010 r., poz. 1673).
 pobierz plik (pdf)
 pobierz plik (doc)


3. Zbiorcze zestawienia danych
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać, na formularzu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Wzory formularzy:
Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:
od 2011 roku
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U.  Nr 249, poz. 1674 z 2010 roku)
pobierz plik (pdf)
pobierz plik (doc)

w latach 2008-2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686
z 2007 r.)
pobierz plik (doc)

 
Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wydział Opłat  Środowiskowych
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
V piętro, pokój 501, 502 i 506

Tel: 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53; 42 663 34 97; 42 291 97 94; 42 663 35 46
fax (+42) 663-35-32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (890.010,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 899.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi